Loading
Browsing Category:

กิจกรรมบุญ

กิจกรรมบุญ

 • ความกลัว

  ความกลัวทุกความกลัว เป็นภัยต่อชีวิต ตัดความกลัวอย่างไร ต้องอ่านค่ะ ^^

  ความกลัว เป็นสิ่งที่มีอำนาจมากสิ่งหนึ่ง ในบรรดา สิ่งที่ทำลาย ความสุข สำราญ หรือ รบกวนประสาท ของมนุษย์ เป็นอย่างยิ่ง ด้วยกัน ความกลัวนี้ ย่อมมีลักษณะ และพิษสง มากน้อยกว่ากัน เป็นขั้นๆ ตามความรู้สึก อัน...…

 • วันเข้าพรรษา

  วันเข้าพรรษา วันงดเว้นอบายมุข วันเริ่มต้นชีวิตที่ดีๆ อะไรดีๆ ก็จะตามมา ^^

  วันเข้าพรรษา คือวันที่พระสงฆ์จะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง (วัด) ไม่ไปค้างคืนที่ไหนเป็นระยะเวลา ๓ เดือน หรือตลอดช่วงฤดูฝนนั่นเอง ซึ่งการเข้าพรรษาของพระสงฆ์ มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล เพราะพระ...…

 • วันอาสาฬหบูชา

  วันอาสาฬหบูชา จะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี ซึ่งวันนี้เป็นวันที่สำคัญมากอีกวันหนึ่งของชาวพุทธ เพราะ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้  2 เดือน โดยพร...…

แบนเนอร์