Loading
Browsing Tag :

วันอาสาฬหบูชา

  • หลวงพ่อจรัญเทศน์วันอาสาฬหบูชา

    จุดเทียนไว้ที่จิต จุดเทียนไว้ที่ใจ

    พระสงฆ์เกิดขึ้นในโลกคือวันนี้ พระพุทธเจ้าได้บำเพ็ญเพียรอยู่หลายปีจนได้ดวงตาเห็นธรรม หลังจากนั้นท่านก็เมตตาที่ต้องการสอนหมู่สัตว์ให้ได้รู้แจ้งแทงตลอดของ วัฎสงสารเช่นเดียวกับท่าน จีงมาโปรดพระปัญจวัคคีย์...…

  • วันอาสาฬหบูชา

    วันอาสาฬหบูชา จะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 ของทุกปี ซึ่งวันนี้เป็นวันที่สำคัญมากอีกวันหนึ่งของชาวพุทธ เพราะ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้  2 เดือน โดยพร...…

แบนเนอร์